Bezpečnost práce

Co říká zákon

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je systém opatření daných legislativou (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a dalších) a zaměstnavatelem.
Smyslem a cílem systému BOZP je prevence před ohrožením a poškozením zdraví či života zaměstnance při vykonávání jeho pracovních povinností.
Povinnost zavedení systému BOZP je dána legislativou. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Každý zaměstnavatel je povinen zpracovat kategorizaci prací podle § 37 – 41 Zákona č. 258/2000 Sb., zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a odstraňovat zjištěné nedostatky a dále je zaměstnavatel povinen vézt a aktualizovat dokumentaci k BOZP, zajistit smluvního poskytovatele pracovnělékařské péče a zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce.
Požární ochrana (PO) je systém, stejně jako BOZP, opatření daných legislativou (Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci) a zaměstnavatelem.
Povinnost zavedení systému PO je dána legislativou. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí plnit povinnosti v požární ochraně ve všech prostorách, které užívají k provozování své činnosti.
Pro zabezpečení požární ochrany je podstatné správné začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím či s vysokým požárním nebezpečím). V návaznosti na zařazení do kategorie podle provozovaných činností je nutné mít zpracovanou příslušnou dokumentaci požární ochrany a vést příslušné záznamy (např. požární kniha, zprávy z revizí).
Zaměstnavatel má povinnost zajistit zpracování dokumentace PO a udržovat ji aktuální. Dále je povinen zabezpečit svým zaměstnancům patřičné školení o PO, dále pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 Zákona 133/1985 Sb.), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2 Zákona 133/1985 Sb.) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6 Zákona 133/1985 Sb.) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. Zaměstnavatel je také povinen vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností a označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.
Potřebujete školit své lidi a hledáte řešení, které Vám sníží náklady? V případě zájmu nás kontaktujte na "Poptávka - bezpečnost práce a požární ochrana".

Seznam